TR EN
TAKİP EDİN

GİZLİLİK

ARIK BEY KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), kişisel verilerin işlenmesine ve bu işlenme kapsamında korunmasına ilişkin önemli düzenlemeler öngörmektedir. Kişisel verilerin korunması Arık Bey Tekstil Enerji ve Sınai Yatırımlar A.Ş. (“ARIK BEY”) tarafından son derece ciddiye alınmakta ve de büyük önem arz etmektedir.

ARIK BEY olarak kişisel verilerinizi koruma altına aldığımızı ve bu konuda gerekli özen yükümlülüğü çerçevesinde tarafınıza gerekli bilgilendirmeleri sağlamak istemekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca ARIK BEY olarak şirketimiz ile bağlantılı tüm kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi ve korunması faaliyetlerini kanuna uygun olarak veri işleme faaliyetini gerçekleştirmekteyiz.

1. Kişisel Veri ve Veri Sorumlusu

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni, ARIK BEY tarafından, veri ilgililerinin kişisel verilerinin işlenmesinde uyulacak kuralların belirlenmesi ve veri ilgililerinin bu kurallar kapsamında bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu Metin, veri ilgililerinin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerine ilişkin olarak uygulanmaktadır.

KVKK’nın 5. ve 6. maddesi kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartlarını düzenlemektedir. Bu kapsamda kanunun 5. maddesi özel nitelikli sayılmayan kişisel verilerin işlenmesini, kanunun 6. maddesi ise özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesini düzenlemektedir.

KVKK uyarınca kişisel veri, “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi” ifade etmektedir.

KVKK uyarınca ilgili kişi, “kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi” ifade etmektedir.

KVKK’nın 6. maddesi uyarınca özel nitelikli veri ise; “Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.” Bu verilerin açık rıza olmaksızın işlenmesi yasaktır. Örneğin; sağlık raporları, din, kan grubu, sakatlık durumu gibi veriler özel nitelikli verilerdir. Ancak sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Aksi takdirde kişinin açık rıza olmaksızın özel nitelikli veriler işlenemeyecektir.

KVKK uyarınca veri sorumlusu, “kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi” ifade etmektedir.

Bu kapsamda, ARIK BEY veri sorumlusu sıfatıyla, veri ilgililerinin kişisel verilerini, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak KVKK’da ve ARIK BEY Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması ve İmhası Politikası’nda (“Politika”) belirtilen şekillerde işleyebilecek, ilgili mevzuatta ve Politika’da öngörülen veya ilgili amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecek, mevzuatın izin verdiği hallerde ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen şekillerle ve de işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere aktarabilecek, şirket bünyesinde ilgililerle ve yetkililerle paylaşabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz KVKK’da belirtilen kişisel veri işleme koşullarına uygun olarak işlenmektedir. Bu kapsamda; kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması koşullarından birinin veya birkaçının mevcut olması halinde ya da gerekli olması halinde açık rızanıza başvurularak kişisel verileriniz işlenecektir.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, doğru ve güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar için ve de işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ARIK BEY tarafından işlenecektir. HRN Kumaş’ın meşru menfaatleri doğrultusunda yazılı, sözlü ve elektronik ortamlar üzerinden kişisel veriler talep edilmekte, toplanmakta ve sair şekillerde işlenmektedir.

Kişisel veriler yalnızca toplanma amaçları doğrultusunda toplanacak, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilecek, kanunda belirtilen kuralları aşar şekilde işlenmeyecek ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, yürürlükteki diğer mevzuattan doğan saklama mecburiyeti bulunan haller saklı olmak üzere, resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

ARIK BEY, faaliyetleri çerçevesinde ARIK BEY Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması ve İmhası Politikası’nda belirtilen kişisel kişisel verileri, ARIK BEY Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması ve İmhası Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda işler.

Ayrıntılı Bilgi İçin Lütfen ziyaret ediniz: https://www.arikbey.com.tr/

4. Kişisel Verileri Koruma Yöntemleri

ARIK BEY ile fiziki ve sanal ortamda paylaşmış olduğunuz veriler 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca açık rızanız alınarak ve gerektiği takdirde ilgili kanunun öngördüğü istisnai haller kapsamında açık rızanız alınmaksızın işlenmektedir. Tüm kişisel verileriniz kanunun ön gördüğü şekilde güncellik ilkesine uygun olarak şirketimizce denetim altında tutulmaktadır. Tüm sair mevzuatlar kapsamında birçok idari ve teknik araçla verileriniz çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır. Sizlerin verilerini gerek uluslararası gerekse ülkemiz mevzuatlarında yer alan güvencelerle koruma altına alarak sürekli bir denetim altına alarak sadece amaca uygun olarak işlemekte ve korumaktayız.

5. Kişisel Verilerin Aktarılması

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz ancak HRN Kumaş Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması ve İmhası Politikası’nda ve işbu Aydınlatma Metninde yer alan şartların varlığı halinde sınırlı olarak, sizlerin faaliyetlerimizden yararlanması ve şirketimizin faaliyetlerini yürütebilmesi adına gerekli olduğu takdirde kanunun izin verdiği ve Politikamızda belirtilen ilgililerle aktarım içerisinde alınmaktadır. Ulusal ve uluslararası kanun yükümlülüklerinden doğan şirket yetkileri kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile beraber sadece amaca uygun ve ölçülü şekilde veri paylaşımları gerçekleştirilmektedir.

6. Kişisel Verilere İlişkin Haklarınız ve Başvuru Yöntemleri

Kişisel veri sahibi olarak, KVKK’nın 11. maddesi gereğince, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğinin sorgulama, işlenmişse bu konuda bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurt içi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığını öğrenme, eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız halinde zararınızı giderilmesini isteme ve KVKK’nın 7. Maddesi gereğince, kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır. Bu doğrultuda ARIK BEY tarafından işlenen veri envanterini incelemeyi talep etme hakkı bulunmaktadır.

Belirtilen bu haklarınızı kullanmak için, bu yöndeki talebinizi KVKK’nın 13. maddesi doğrultusunda, ARIK BEY’a aşağıda belirtilen şekillerde, kimliğinizi tespite yarayan gerekli bilgi ve belgeleri de eklemek sureti ile yazılı olarak başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuru yapacak olan veri ilgilisi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca ARIK BEY’a başvurmak için kvkk@arikbey.com.tr ile iletişime geçebilir ya da https://www.arikbey.com.tr/ adresinden veya şirketimizden başvuru formunu temin ederek başvuruyu gerçekleştirebilirsiniz. Başvurunuz ARIK BEY tarafından değerlendirilecek ve otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Bu kapsamda aşağıda belirtilen şekillerde başvuru yapılabilecektir:

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adresler
Başvuru sahibi ARIK BEY'e bizzat gelerek kimliğinizi tespite yarayan gerekli bilgi ve belgeler ile yazılı olarak başvuruda bulunabilir. Akçaburgaz Mah. Uğur Mumcu Cad. No:47 B Blok Esenyurt / İstanbul
Başvuru sahibi ARIK BEY'e noter marifeti ile veya iadeli taahhütlü olarak şahsen veya kendisini temsile yetkili bir vekil ile başvuruda bulunabilir. Akçaburgaz Mah. Uğur Mumcu Cad. No:47 B Blok Esenyurt / İstanbul
Başvuru sahibi güvenli elektronik imza ile kayıtlı elektronik posta marifeti ile başvuruda bulunabilir. arikbey@hs02.kep.tr

7. Başvuru Hakkının İstisnaları

KVKK’nın 28. maddesi gereğince kişisel veri sahiplerinin, kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi; kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi; kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi; kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi durumlarında haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır.

KVKK’nın 28/2 maddesi gereğince kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması; kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi; Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma ve kovuşturması için gerekli olması; kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması durumlarında zararın giderilmesini talep etme hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır.